Feelings&Food online

Geweldig dat je er ook bij bent! Laten we samen op weg gaan naar:

N

het creëren van een eetbuivrij leven

N

weer rust in je hoofd

N

meer zelfvertrouwen

N

en weer volop genieten zonder schuldgevoel

“Ik vind dat je een super online cursus hebt ontwikkeld! Dankjewel daarvoor!”

Diana

“Ik ervaar nu eindelijk de rust waar ik al zo lang naar op zoek was. En ik luister weer naar mijn lichaam.”

Manon

Factuurgegevens

Je bestelling

Product Subtotaal
×Feelings & Food - online  × 1 222.00
Subtotaal 222.00
Totaal 222.00
Een handig online kookboek met talloze recepten waarmee je voor elk eetmoment van de dag inspiratie bij de hand hebt. En weet je wat zo geweldig is aan de recepten in dit kookboek? Ze houden stuk voor stuk je bloedsuikerspiegel in balans, waardoor de kans op eetbuien met een fysieke oorzaak vele malen kleiner is! Als dat geen fijn idee is.... Je betaalt nu geen €27,- maar slechts €17,-
 • Kies je bank

Je persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om je bestelling te verwerken, om je beleving op deze website te optimaliseren en voor andere doeleinden zoals beschreven in mijn privacybeleid.

~

Veilige betaling

Verbindingen zijn versleuteld met SSL

Algemene voorwaarden Laura Nijman Coaching

Voor de leesbaarheid van deze algemene voorwaarden heb ik gekozen voor de “ik” en “jij” vorm. Waar ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ staat wordt naast mijzelf ook Laura Nijman Coaching bedoeld.

 

Artikel 1, definities

Laura Nijman Coaching: handelend als zelfstandig gevestigde voeding- en persoonlijke coaching praktijk. Mijn praktijk is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64941345.

Voedingscoach, gezondheidscoach, orthomoleculair natuurkundig therapeut, epigenetisch therapeut of persoonlijk coach: Laura Nijman

Diensten: alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Laura Nijman Coaching, zoals en niet beperkt tot: persoonlijke coaching en consulten (offline en online), online coaching(trajecten) en programma’s, producten uit de webshop zoals e-boeken en andere producten, live bijeenkomsten zoals workshops, lezingen, dag events en dergelijke.

Schriftelijk: zowel schriftelijk als per e-mail.

Cliënt: dat ben jij, die een of meerdere van mijn diensten afneemt.

Arts: de huisarts of specialist waarbij de cliënt onder behandeling is.

Praktijkadres: de locatie waarop mijn praktijk wordt uitgeoefend, De Omloop 9, 1566GV te Assendelft. Tenzij anders vermeld. Ik stel je daarvan op de hoogte, indien van toepassing.

 

Artikel 2, algemeen

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst of product die door jou wordt afgenomen.
• Ik geef je advies op mijn praktijkadres, Skype (of andere vorm van beeldbellen), via e-mail of telefoon. Daarbij houd ik rekening met jouw wensen.

 

Artikel 3, Basis

• Ik coach je op persoonlijke basis. Indien je onder behandeling bent van een arts, dan houd je, indien gewenst, zelf de arts op de hoogte van het verloop van de coaching.
• Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor het vermelden aan de arts dat je een coaching traject bij mij volgt.
• Jouw gegevens worden niet zonder jouw toestemming aan derden verstrekt.

 

Artikel 4, Verhindering

• Indien je bent verhinderd om op de afgesproken datum en tijdstip op onze afspraak aanwezig te zijn (hetzij op mijn praktijkadres, hetzij telefonisch of via Skype of andere vorm van (beeld)bellen) dan dien je mij hiervan zo snel mogelijk telefonisch (06-125 346 14) op de hoogte te stellen.
• Indien je niet 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan mij doorgeeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, dan ben ik gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan jou in rekening te brengen, alsook de desbetreffende afspraak te laten vervallen.

 

Artikel 5, looptijd en afbreken traject

• Per dienst (online of offline coaching alsook de online programma’s) staat op de website, of anders via e-mail, beschreven hoelang de looptijd is. Tenzij anders tussen jou en mij afgesproken is.

• Alle diensten, waaronder begrepen de afspraken (consulten) en deelname aan online programma’s, zijn niet deelbaar of overdraagbaar, tenzij anders vermeld.

• Annuleren van persoonlijke coaching
Indien je een lopend persoonlijk coaching traject (online of offline) tussentijds wilt annuleren, dan dien je de kosten te voldoen tot en met de week waarin geannuleerd wordt. Reeds vooruitbetaalde bedragen vanaf de daarop volgende week zullen aan je worden gerestitueerd.

• Annuleren van een online programma
Tot de start van een online programma is het mogelijk om het programma te annuleren. Je ontvangt je geld volledig terug. Wanneer het programma is gestart, is het niet meer mogelijk om je deelname aan het programma te annuleren en je geld terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

• Annuleren van een online membership
Indien je een online membership wilt annuleren, dan wordt een maand opzegtermijn in acht genomen. Je dient de kosten te voldoen tot en met een maand volgend op de maand waarin geannuleerd wordt.

 • Voorafgaand annuleren van deelname aan een bijeenkomst
   Als je binnen 0 t/m14 dagen voorafgaand aan een bijeenkomst annuleert, dan ontvang je een tegoedbon ter waarde van het totaalbedrag. Deze is vrij te besteden bij Laura Nijman Coaching, mits binnen 1 kalanderjaar gerekend vanaf dag van annuleren. Je kunt het ticket voor de bijeenkomst ook omboeken/over dragen op een ander persoon.
   Als je meer dan 14 dagen voorafgaand aan een bijeenkomst annuleert, dan ontvang je het volledige bedrag van de boeking zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 10 werkdagen op je rekening retour.
   Als ik je boeking annuleer i.v.m. het niet doorgaan van de bijeenkomst, dan ontvang je het volledige bedrag van de boeking ook uiterlijk binnen 10 werkdagen op je rekening retour.

 

Artikel 6, prijs en betaling

• Voordat de coaching of een online programma aanvangt, deel ik je mondeling, schriftelijk of via de website mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.
• Ik ben niet gerechtigd prijsstijgingen door te voeren tijdens een coaching traject of duur van een online programma. Indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, blijft de eerder afgesproken prijs gelden, tenzij er een nieuwe overeenkomst tot stand komt.
• Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dien je de betaling binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum én in één keer aan mij te voldoen door overboeking van het bedrag op mijn IBAN zoals staat vermeld op de factuur.
• Aanbiedingen en prijzen zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige coaching of programma’s.

 

Artikel 7, intellectuele eigendommen en materialen

• Ik behoud te allen tijde alle rechten op de door mij gemaakte adviezen, (stappen)plannen, verstrekte documenten, E-boeken, recepten(bundels), afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op jouw aanvraag.
• De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder mijn schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, anders dan voor jouw eigen gebruik. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

• Materialen online programma’s
Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor jou toegankelijk te houden, al kan ik dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt daarmee voor jouw risico.

 

Artikel 8, onuitvoerbaarheid van de opdracht

• Ik heb het recht onze overeengekomen afspraken op te schorten indien ik door omstandigheden, welke buiten mijn invloedsfeer liggen, of waarvan ik bij het sluiten van de afspraak niet op de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd ben om mijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan onze afspraak worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen.
• Vooruitbetaalde en nog niet genoten persoonlijke coaching worden aan je terug betaald. Dit geldt niet voor online gekochte programma’s.
• Zowel jij als ik hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

Artikel 9, Aansprakelijkheid

• Mijn advies is naar mijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen is. Ik sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de door jou opgevolgde adviezen die door mij verstrekt zijn, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van mijn kant. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen ik verzekerd ben.
• Niet voor vergoeding in aanmerking komt schade van derden, bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
• Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden ben ik nimmer aansprakelijk.
• Ik ben niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of door jou verzwegen gezondheidsaspect.

 

Artikel 10, klachten

• Mocht je ontevreden zijn over een van mijn diensten of een onderdeel hiervan, dan verzoek ik je om dit zo spoedig mogelijk aan mij te laten weten. Stuur daarvoor een email naar laura@lauranijman.nl Ik ontvang dan graag een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht van je, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
• Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald coaching of programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
• Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Artikel 11, klachtenfunctionaris en geschilleninstantie

• Bij eventuele geschillen zal ik altijd eerst mijn best doen om het geschil onderling op te lossen. Mijn voorkeur gaat er dan ook naar uit dat je een klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Zoals beschreven in artikel 10.
• Indien we er onderling niet uitkomen of als je het, om welke reden dan ook, niet prettig vindt om persoonlijk contact met mij op te nemen over een klacht, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
• Het staat je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jouw gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten. Met ingang van 2019 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vind je via de website van het NIBIG. Ook kun je bij een klacht contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure

 

Artikel 12 privacy

• Ik neem de privacy van mijn cliënten serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening.
• Ik houd me aan de wettelijke regels rondom Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

 

Artikel 13 overig

• Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
• Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ik zal dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

 

Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden

• Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
• Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

 

– Deze Algemene Voorwaarden zijn van mei 2021-

Privacybeleid

 

In deze privacyverklaring informeer ik, Laura Nijman, (handelend onder de naam Laura Nijman Coaching) hoe en waarom ik persoonsgegevens verzamel  en verwerk.

Laura Nijman Coaching respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.

Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de producten en diensten van Laura Nijman Coaching. Wees je er dus van bewust dat Laura Nijman Coaching niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website https://lauranijman.nl

 

Persoonsgegevens die Laura Nijman coaching verzamelt

Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aan gevraagd, aangemeld bent voor een (gratis) (online) workshop en/of training/traject, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van de producten en/of diensten/coaching van Laura Nijman Coaching, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen.

Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 •  Jouw voor- en achternaam;
 •  Jouw adresgegevens;
 •  Jouw telefoonnummer;
 •  Jouw e-mailadres;
 •  Jouw geboortegegevens;
 •  Jouw website;
 •  Klantnummer;
 •  Bestelnummer;
 •  Bestelgegevens;
 •  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, WhatsApp)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Laura Nijman coaching verwerkt

Laura Nijman Coaching verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. In het laatste geval verwerkt Laura Nijman Coaching de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou (of je kind):

 • gezondheid (inclusief voedingspatroon)
 • gezondheid (inclusief voedingspatroon) van personen jonger dan 16 jaar; mits  de ouders/voogd daar toestemming voor hebben verleend via het Laura Nijman Coaching toestemmingsformulier en de ouders/voogd daarover een hulpvraag hebben gesteld aan mij.

Laura Nijman Coaching heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders/voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Ik raad ouders/voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kind(eren), om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via laura@lauranijman.nl dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel Laura Nijman coaching persoonsgegevens verwerkt

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Laura Nijman Coaching en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier, telefonisch, per email of WhatsApp) aan Laura Nijman Coaching verstrekt.

Laura Nijman Coaching verwerkt persoonsgegevens van klanten en potentiële klanten om haar diensten en producten te leveren, contact te onderhouden met klanten en potentiele klanten alsmede om facturen op te stellen en te verzenden. Laura Nijman Coaching verwerkt deze persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, dan wel een gerechtvaardigd belang, toestemming daar waar van toepassing en/of ter uitvoering van een wettelijke verplichting.

 

Hoelang jouw gegevens bewaard worden

Laura Nijman Coaching bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, dan wel volgens de wettelijke verplichtingen.  Laura Nijman Coaching heeft een bewaartermijnenbeleid.

 

Gegevens delen met derden/anderen

Laura Nijman Coaching verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Laura Nijman Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen; intrekken, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Laura Nijman Coaching in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt verder het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Laura Nijman Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens; intrekken toestemming, bezwaar of gegevensoverdraagbaarheid, kun je sturen naar laura@lauranijman.nl

Laura Nijman Coaching zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door  jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, aangemeld voor een (gratis) online workshop en/of training/traject, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van Laura Nijman Coaching wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van een link onderaan de e-mail. Je e-mailadres wordt dan meteen uit mijn bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

 

Indienen klacht

Laura Nijman Coaching wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Laura Nijman Coaching niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Laura Nijman Coaching wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer

Via deze link kun je mijn cookieverklaring inzien.

 

Beveiligen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht deze privacy beleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding

 

Contact gegevens

Laura Nijman van Laura Nijman Coaching is als volgt te bereiken:

 

Post-/Vestigingsadres      : De Omloop 9

Postcode                              : 1566GV

Plaats                                    : Assendelft

Telefoonnummer               : 06 125 346 14

Website                                : https://lauranijman.nl

e-mailadres                          : laura@lauranijman.nl

 

 

 

– Deze privacyverklaring is van mei 2021-