Privacybeleid

 

In deze privacyverklaring informeer ik, Laura Nijman, (handelend onder de naam Laura Nijman Coaching) hoe en waarom ik persoonsgegevens verzamel  en verwerk.

Laura Nijman Coaching respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.

Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de producten en diensten van Laura Nijman Coaching. Wees je er dus van bewust dat Laura Nijman Coaching niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website https://lauranijman.nl

 

Persoonsgegevens die Laura Nijman coaching verzamelt

Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aan gevraagd, aangemeld bent voor een (gratis) (online) workshop en/of training/traject, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van de producten en/of diensten/coaching van Laura Nijman Coaching, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen.

Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 •  Jouw voor- en achternaam;
 •  Jouw adresgegevens;
 •  Jouw telefoonnummer;
 •  Jouw e-mailadres;
 •  Jouw geboortegegevens;
 •  Jouw website;
 •  Klantnummer;
 •  Bestelnummer;
 •  Bestelgegevens;
 •  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, WhatsApp)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Laura Nijman coaching verwerkt

Laura Nijman Coaching verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. In het laatste geval verwerkt Laura Nijman Coaching de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou (of je kind):

 • gezondheid (inclusief voedingspatroon)
 • gezondheid (inclusief voedingspatroon) van personen jonger dan 16 jaar; mits  de ouders/voogd daar toestemming voor hebben verleend via het Laura Nijman Coaching toestemmingsformulier en de ouders/voogd daarover een hulpvraag hebben gesteld aan mij.

Laura Nijman Coaching heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders/voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Ik raad ouders/voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kind(eren), om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via laura@lauranijman.nl dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel Laura Nijman coaching persoonsgegevens verwerkt

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Laura Nijman Coaching en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier, telefonisch, per email of WhatsApp) aan Laura Nijman Coaching verstrekt.

Laura Nijman Coaching verwerkt persoonsgegevens van klanten en potentiële klanten om haar diensten en producten te leveren, contact te onderhouden met klanten en potentiele klanten alsmede om facturen op te stellen en te verzenden. Laura Nijman Coaching verwerkt deze persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, dan wel een gerechtvaardigd belang, toestemming daar waar van toepassing en/of ter uitvoering van een wettelijke verplichting.

 

Hoelang jouw gegevens bewaard worden

Laura Nijman Coaching bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, dan wel volgens de wettelijke verplichtingen.  Laura Nijman Coaching heeft een bewaartermijnenbeleid.

 

Gegevens delen met derden/anderen

Laura Nijman Coaching verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Laura Nijman Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen; intrekken, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Laura Nijman Coaching in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt verder het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Laura Nijman Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens; intrekken toestemming, bezwaar of gegevensoverdraagbaarheid, kun je sturen naar laura@lauranijman.nl

Laura Nijman Coaching zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door  jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, aangemeld voor een (gratis) online workshop en/of training/traject, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van Laura Nijman Coaching wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van een link onderaan de e-mail. Je e-mailadres wordt dan meteen uit mijn bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

 

Indienen klacht

Laura Nijman Coaching wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Laura Nijman Coaching niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Laura Nijman Coaching wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer

Via deze link kun je mijn cookieverklaring inzien.

 

Beveiligen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht deze privacy beleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding

 

Contact gegevens

Laura Nijman van Laura Nijman Coaching is als volgt te bereiken:

 

Post-/Vestigingsadres      : De Omloop 9

Postcode                              : 1566GV

Plaats                                    : Assendelft

Telefoonnummer               : 06 125 346 14

Website                                : https://lauranijman.nl

e-mailadres                          : laura@lauranijman.nl

 

 

 

– Deze privacyverklaring is van mei 2021-